VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO KOUPI ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

Úvodní ustanovení

Pojmy

V těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedené pojmy mají v následujícím textu definovaný význam, začínají-li velkým písmenem a z kontextu nevyplývá jinak.

 • „Cena“ znamená peněžité plnění – kupní cena – za Zboží.
 • „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.
 • „E-shop“ znamená elektronický on-line obchod (e-shop) provozovaný Prodávajícím dostupný na internetových stránkách pod adresou https://www.artdesuisse.com/cz/ (viz sekce „E-shop“).
 • „Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
 • „Kupující“ znamená osoba (fyzická nebo právnická), která prostřednictvím E-shopu uskutečnila koupi Zboží.
 • „NOZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • „Objednávka“ znamená právní jednání Kupujícího směřující k uzavření Smlouvy (návrh na uzavření Smlouvy); pro účely Smlouvy je Objednávka vymezena v bodu 2.2. VOP
 • „Ochranný prvek“ znamená ochranný prvek, kterým je opatřeno Zboží, a to tak, že nebrání nakládání se Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti; jedná se zejm. o krycí folie, plomby a jiné obdobné mechanické prvky za účelem zamezení opotřebení Zboží nebo jeho poškození
 • „Potvrzení objednávky“ znamená právní jednání Prodávajícího, a to akceptace právního jednání Kupujícího směřujícího k uzavření Smlouvy (návrhu na uzavření Smlouvy); pro účely Smlouvy je Potvrzení objednávky vymezeno v bodu 2.3. VOP.
 • „Pracovní den“ znamená kterýkoliv den od pondělí do pátku s výjimkou případu, kdy na takový den připadá den pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • „Prodávající“ znamená společnost Art de Suisse s.r.o., IČO: 279 99 106, se sídlem Stará Louka 335/48, 360 01 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 20785.
 • „Smlouva“ znamená kupní smlouva uzavřená prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a to elektronicky, mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě Zboží prostřednictvím E-shopu.
 • „Spotřebitel“ znamená Kupující, kterým je fyzická osoba, která Smlouvu uzavřela mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; uvede-li fyzická osoba v Objednávce své identifikační číslo (IČO), považuje se Smlouva za uzavřenou nikoliv se Spotřebitelem.
 • „Strany“ znamenají osoby, které Smlouvou projevují vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy, tj. Prodávající a Kupující.
 • „VOP“ znamenají všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 NOZ, a to všeobecné obchodní podmínky pro koupi Zboží prostřednictvím E-shopu vydané Prodávajícím obsažené na této listině.
 • „Zboží“ znamená jednotlivá hmotná věc, která je nabízena prostřednictvím E-shopu ke koupi; za Zboží se považují zejm. náramkové hodinky, šperky, psací potřeby, jakož i příslušenství těchto věcí, dále též tašky nebo peněženky.
 • „ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • „ZOS“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro účely VOP se jednotlivými pojmy dle bodu 1.1.1. VOP rozumí i jejich vyjádření v množném čísle, jedná-li se o pojem definovaný v jednotném čísle, resp. jejich vyjádření v jednotném čísle, jedná-li se o pojem definovaný v množném čísle.

Předmět VOP

Předmětem VOP je vymezení práv a povinností Stran, za nichž se Prodávající zavazuje Kupujícímu odevzdat Zboží, které je předmětem koupě realizované prostřednictvím E-shopu, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Cenu.

Osoby mladší 16 let
E-shop není určen pro fyzické osoby mladší 16 let. Fyzická osoba mladší 16 let může E-shop používat pouze v případě, pokud jí k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce.

Smlouva

Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že toto Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu Cenu.
Obsah Smlouvy je založen obsahem těchto právních jednání:
Objednávka
Potvrzení objednávky
Smlouva je uzavřena, dojde-li k doručení Potvrzení objednávky Kupujícímu (viz bod 2.3.3. VOP).
Práva a povinnosti Stran ze Smlouvy se řídí též VOP.
Objednávka
Má-li Kupující zájem prostřednictví E-shopu koupit Zboží, adresuje Kupující Prodávajícímu Objednávku.
Objednávka musí obsahovat zejm. tyto údaje:
identifikační údaje Kupujícího, a to
v případě fyzické osoby (Spotřebitele) zejm. jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo
v případě podnikající fyzické osoby zejm. jméno a příjmení, identifikační číslo (IČO), adresa sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo
v případě právnické osoby zejm. firma nebo název, identifikační číslo (IČO), adresa sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo
označení Zboží a údaj o jeho množství a o výši Ceny
způsob úhrady Ceny
způsob dodání (doručení) Zboží
adresa místa dodání (doručení) Zboží
Objednávka může být učiněna pouze v elektronické podobě prostřednictvím E-shopu, a to v k tomu určené aplikaci (formuláři) dostupné v sekci „Nákupní košík“.
Potvrzení objednávky
Obdrží-li Prodávající od Kupujícího Objednávku (viz bod 2.2. VOP), adresuje Prodávající Kupujícímu Potvrzení objednávky, a to neprodleně.
Potvrzení objednávky musí obsahovat zejm. tyto údaje:
označení, že se jedná o Potvrzení objednávky, vč. výslovného vyjádření vůle Prodávajícího potvrdit Objednávku
identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího
označení Objednávky
označení Zboží a údaj o jeho množství
výši Ceny jednotlivého Zboží i výši Ceny veškerého Zboží (celková Cena), a to s uvedením Ceny bez DPH, sazby DPH a Ceny vč. DPH
způsob úhrady Ceny a způsob dodání (doručení) Zboží
výše ceny (nákladů) na dodání Zboží, a to s uvedením této ceny bez DPH, sazby DPH a této ceny vč. DPH
adresa místa dodání (doručení) Zboží
Potvrzení objednávky bude učiněno pouze v elektronické podobě a bude Kupujícímu zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
Za Potvrzení objednávky se nepovažuje právní jednání Prodávajícího, pokud v něm není obsaženo výslovné vyjádření vůle ve smyslu bodu 2.3.2.a) VOP (např. zpráva o doručení Objednávky).
Cena
Výše Ceny
Cena je ujednána ve výši uvedené v Objednávce; výši Ceny uvedenou v Objednávce Prodávající není oprávněn jednostranně změnit, ledaže by se jednalo o slevu z Ceny.
Není-li v Potvrzení objednávky Cena uvedena (členěna) v souladu s bodem 2.3.2.e) VOP, platí, že Cena uvedená v Potvrzení objednávky je Cenou vč. DPH.
Ceny uvedené v E-shopu jsou Cenami smluvními.
Není-li v Potvrzení objednávky uvedeno jinak, platí, že Cena je uvedena v měně Koruna česká (Kč / CZK).
Uhradí-li Kupující Cenu z bankovního účtu vedeného v jiné měně než Koruna česká (Kč / CZK) a/nebo kartou (debetní nebo kreditní), veškeré s tím související náklady vyúčtované mu peněžním ústavem a/nebo poskytovatelem karty (zejm. poplatky za konverzi měny, kurzový rozdíl mezi měnami, poplatky za platbu kartou) nese Kupující.
Úhrada a splatnost Ceny
Na úhradu Ceny je Prodávající povinen vystavit Fakturu, která musí obsahovat všechny podstatné náležitosti ve smyslu ZDPH, a doručit jí Kupujícímu; Faktura bude doručena Kupujícímu společně se Zbožím nebo mu bude zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, nedohodnou-li se Strany jinak.
Cena může být uhrazena
bezhotovostně, nebo
v hotovosti, jestliže celková Cena [spolu s celkovou cenou dle bodu 2.3.2.g) VOP] nepřevyšuje limit pro hotovostní platby stanovený právními předpisy (viz zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů); tento způsob úhrady Ceny je možný pouze při dodání (doručení) Zboží osobním převzetím Kupujícím v provozovně Prodávajícího [viz bod 4.2.1.c) VOP].
Cena je splatná takto:
při procesu provádění Objednávky, jedná-li se o platbu kartou (debetní nebo kreditní) či v internetovém platebním systém (PayPal apod.)
ve lhůtě uvedené ve Faktuře, ne však dříve než do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne doručení Faktury Kupujícímu, jedná-li se o převod peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího
při dodání (doručení) Zboží osobním převzetím Kupujícím v provozovně Prodávajícího [viz bod 4.2.1.c) VOP], jedná-li se o platbu kartou (debetní nebo kreditní) či v hotovosti
V případě úhrady Ceny na bankovní účet Prodávajícího se cena hradí na bankovní účet uvedený ve Faktuře; Cena se považuje za řádně uhrazenou i v případě, že tento bankovní účet je příslušným peněžním ústavem veden na jméno osoby odlišné od Prodávajícího (tzv. platební místo).
ZBOŽÍ
Dodání Zboží
Prodávající dodá (odevzdá) Zboží Kupujícímu, a to i s doklady, které se ke Zboží vztahují (zejm. záruční list, návod k použití nebo certifikáty vystavené výrobcem).

Způsob a místo dodání Zboží
Prodávající dodá Zboží Kupujícímu některým z těchto způsobů:
odesláním za využití poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p. apod.) nebo poskytovatele kurýrních služeb (DPD, PPL, DHL, FedEx apod.)
osobním dodáním (doručením), je-li místem dodání (doručení) Zboží adresa v České republice
osobním převzetím Kupujícím v provozovně Prodávajícího (viz bod 4.2.3. VOP).
V případě dodání Zboží způsobem dle bodu 4.2.1.a) a 4.2.1.b) VOP Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v místě označeném Kupujícím jako místo dodání (doručení) Zboží [viz bod 2.2.2.e) VOP].
V případě dodání Zboží způsobem dle bodu 4.2.1.c) VOP Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v provozovně Prodávajícího umístěné na adrese Lázeňská 693/9, 360 01 Karlovy Vary (provozovna „Art de Suisse II“).
Doba dodání Zboží
Prodávající je oprávněn dodat Zboží Kupujícímu až poté, co bude řádně uhrazena Cena.
Prodávající dodá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co Kupující uhradí Cenu.
Je-li Prodávajícímu v době obdržení Objednávky známo, že pravděpodobně nebude moci odevzdat Zboží prvnímu dopravci (poskytovateli poštovních služeb nebo poskytovateli kurýrních služeb) ani třetí Pracovní den ode dne úhrady Ceny, uvede v Potvrzení objednávky též údaj o předpokládané době odevzdání Zboží prvnímu dopravci.
Nachází-li se místo dodání (doručení) Zboží (viz bod 4.2.2. VOP) mimo Českou republiku, závisí doba dodání (doručení) Zboží do tohoto místa zejména na době doručování Zboží ze strany poskytovatele poštovních služeb nebo poskytovatele kurýrních služeb.
Náklady na dodání Zboží
Náklady spojené s dodáním Zboží nese Kupující.
Výše ceny (nákladů) na dodání Zboží je uvedena v aplikaci (formuláři) pro Objednávku.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží
Převzetím Zboží nabývá Kupující ke Zboží vlastnické právo, ledaže k okamžiku převzetí Zboží není řádně zaplacena Cena; v takovém případě se Kupující stane vlastníkem Zboží teprve řádným (úplným) zaplacením Ceny.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním Zboží prvnímu dopravci (poskytovateli poštovních služeb nebo poskytovateli kurýrních služeb) pro přepravu Zboží do místa dodání (doručení) Zboží (viz bod 4.2.2. VOP).
Vady Zboží, záruka za jakost Zboží
Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
Prodávající dává záruku za jakost Zboží. Tato záruka se vztahuje pouze na Spotřebitele, ledaže Prodávající při koupi Zboží výlovně dá tuto záruku i Kupujícímu, který není Spotřebitel.
Záruční doba činí 2 roky, ledaže výrobce poskytuje na Zboží záruční dobu delší; v takovém případě délka záruční doby odpovídá délce záruční doby poskytované výrobcem (tato záruční doba bude uvedena v záručním listu či jiné obdobné listině předané Prodávajícím Kupujícímu spolu se Zbožím).
Práva a povinnosti Stran z vadného plnění a ze záruky za jakost se řídí právními předpisy (zejm. NOZ a ZOS).
odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Lhůta a důvod odstoupení od Smlouvy
Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů; takto odstoupit od Smlouvy však není možné, jestliže Zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Lhůta pro odstoupení od Smlouvy běží:
ode dne převzetí Zboží
ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí
Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, jestliže Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
Postup odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen oznámit Prodávajícímu.
Oznámení o odstoupení od Smlouvy učiněné v písemné formě Spotřebitel zašle v listinné podobě za využití poskytovatele poštovních služeb nebo poskytovatele kurýrních služeb na adresu sídla Prodávajícího (viz pojem „Prodávající“ v bodu 1.1.1. VOP) nebo v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu sales@artdesuisse.com.
Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat zejm. tyto údaje:
identifikační údaje adresáta (tj. Prodávajícího), a to alespoň firmu (Art de Suisse s.r.o.) a adresu sídla (Stará Louka 335/48, 360 01 Karlovy Vary)
vyjádření vůle Spotřebitele od Smlouvy odstoupit (např. slovy „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží…“)
označení Zboží a údaj o jeho množství a o výši Ceny
datum převzetí Zboží nebo poslední dodávky Zboží (srov. bod 5.1.2. VOP)
identifikační údaje Spotřebitele, a to alespoň jméno a příjmení a adresu trvalého pobytu
podpis Spotřebitele, činí-li oznámení v listinné podobě
datum učinění oznámení
Je vhodné, aby oznámení o odstoupení od Smlouvy obsahovalo i tyto údaje:
další identifikační údaje Spotřebitele, zejm. e-mailovou adresu
další údaje sloužící k určení Objednávky, zejm. datum objednání Zboží či číslo Objednávky
označení bankovního účtu, na který má být Spotřebiteli vrácena Cena
Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel učinit též v k tomu určené aplikaci (formuláři) dostupné na internetových stránkách Prodávajícího pod adresou https://www.artdesuisse.com/cz/ v sekci „Klientská zóna“. Učiní-li tak Spotřebitel, Prodávající potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
Vrácení Zboží
Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, veškeré Zboží, které od Prodávajícího obdržel na základě Smlouvy, od níž Spotřebitel odstoupil.
Spotřebitel Zboží zašle Prodávajícímu na adresu jeho sídla (viz pojem „Prodávající“ v bodu 1.1.1. VOP) nebo mu Zboží předá v jeho provozovně nacházející se na uvedené adrese.
Náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, zcela hradí Spotřebitel.
Vrácení peněžních prostředků
Prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky (Cena), vč. nákladů na dodání Zboží apod. [viz bod 2.3.2.g) VOP], které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nedohodnou-li se Strany jinak; vrátit tyto přijaté peněžní prostředky však Prodávající není povinen dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
Lhůta dle bodu 5.4.1. VOP může být prodloužena o dobu potřebnou k odborné kontrole stavu Zboží (jeho funkčnosti) [viz bod 5.5.3. VOP].
Odpovědnost Spotřebitele za snížení hodnoty vráceného Zboží
Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Zboží, jestliže ke snížení hodnoty Zboží dojde v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti.
Nakládáním se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti, je též jednání spočívající v odstranění Ochranných prvků ze Zboží.
Vrátí-li Spotřebitel Prodávajícímu Zboží, jehož hodnota se snížila v důsledku jednání, které je nakládáním se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti, je Prodávající oprávněn oproti své povinnosti vrátit Spotřebiteli Cenu (viz bod 5.4.1. VOP) započíst
svůj nárok na náhradu této újmy (škody), nebo
náklady, které mu vznikly s odbornou kontrolou stavu Zboží (jeho funkčnosti) a/nebo uvedením Zboží do původního stavu za účelem vrácení Zboží do prodeje, vč. obnovení Ochranných prvků (srov. bod 5.5.2. VOP)
a vrátit Spotřebiteli Cenu sníženou o to, o co se snížila hodnota Zboží (škoda), nebo o tyto náklady; s ohledem na hodnotu a exluzivitu Zboží a případnou povinnost Prodávajícího odbornou kontrolu stavu Zboží (jeho funkčnosti) a/nebo uvedení Zboží do původního stavu za účelem vrácení Zboží do prodeje realizovat v zahraničí může výše těchto nákladů dosahovat až desetitisíců Korun českých (Kč / CZK).

Další ujednání
Ujednáním bodu 5. VOP není dotčeno právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy i v dalších zákonem stanovených případech [např. ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d), § 2107 odst. 3 nebo § 2169 odst. 1 a 2 NOZ, ustanovení § 19 odst. 3 ZOS].

ostatní ujednání
Prohlášení Kupujícího
Kupující prohlašuje, že jeho právní jednání spočívající v uzavření Smlouvy není jednáním sledujícím zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem.
Kupující, jakož i fyzická osoba za něho jednající shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a není zde dáno žádné omezení k jejich právnímu jednání spočívajícímu v uzavření Smlouvy.
Rezervace Zboží
Prodávající v E-shopu umožňuje provést rezervaci Zboží s tím, že Kupující následně provede koupi rezervovaného Zboží osobně v provozovně Prodávajícího.
V případě koupě Zboží rezervovaného přes E-shop se nejedná o koupi Zboží realizovanou prostřednictvím E-shopu (jedná se o koupi Zboží realizovanou v prostorách obvyklých pro podnikání Prodávajícího).
Vyšší moc
Za vyšší moc (vis maior) se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Stran (některé z nich), která Stranám (některé z nich) zabránila dočasně nebo trvale ve splnění jejich (její) povinnosti ze Smlouvy nebo VOP; jedná se zejm. o překážku mající původ v přírodní události (např. zemětřesení, záplavy, silné vichřice), společenské události (např. epidemie závažného onemocnění, válka) nebo jiné události (např. požár) apod.
Nestanoví-li VOP jinak (viz bod 6.3.3. VOP), o dobu trvání vyšší moci a o přiměřenou dobu k odstranění následků vyšší moci se prodlužuje doba plnění povinnosti podle Smlouvy nebo VOP.
K prodloužení doby plnění dle bodu 6.3.2. VOP nedochází, jedná-li se o fixní závazek (viz ustanovení § 1980 NOZ) a v důsledku prodloužení doby plnění by Kupující na plnění dle Smlouvy pro jeho opožděnost již neměl zájem; v takovém případě závazek z příslušné Smlouvy zaniká počátkem prodlení Prodávajícího, ledaže Kupující bez zbytečného odkladu oznámí Prodávajícímu, že na splnění Smlouvy trvá.
Doručování písemností
Veškeré listiny, jakož i další podání, pokyny, podněty či oznámení, které si mezi sebou Strany doručují, je třeba doručit buď osobně, poštou, kurýrem, e-mailem nebo faxem.
Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že takovéto listiny byly řádně doručené:
při osobním doručování:
dnem faktického doručení druhé Straně (adresátovi)
dnem, v němž bylo vhodným způsobem doručeno na adresu druhé Strany (adresáta)
při doručování poštou dnem faktického doručení; má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí Pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý Pracovní den po odeslání (srov. ustanovení § 573 NOZ); to obdobně platí i pro zásilku odeslanou s využitím poskytovatele kurýrních služeb.
při doručování e-mailem okamžikem, kdy odesílatel obdržel e-mailové potvrzení či zprávu o tom, že odeslaná zpráva byla touto formou doručena druhé Straně (adresátovi), nelze-li doručení takové zprávy prokázat i jiným způsobem
při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel faxové potvrzení či zprávu o tom, že odeslaná zpráva byla touto formou řádně doručena druhé Straně (adresátovi), nelze-li doručení takové zprávy prokázat i jiným způsobem.
V případě doručování písemností podle ustanovení bodu 6.4.2.c) a/nebo bodu 6.4.2.d) VOP je adresát písemnosti doručované uvedeným způsobem povinen ověřit (autorizovat), zda tato písemnost byla odeslána odesílatelem (Stranou, která písemnost tímto způsobem odeslala), a to buď telefonicky, nebo jiným vhodným způsobem, bude-li mít adresát důvodné pochybnosti o pravosti či správnosti takové písemnosti. Do doby, než bude taková písemnost autorizována, adresát písemnosti není povinen se obsahem takové písemnosti řídit. V případě, že adresát písemnosti začne na základě obsahu takové písemnosti jednat (např. začne plnit pokyny udělené touto písemností ze strany druhé Strany), má se za to, že taková písemnost byla řádně doručena a autorizována, pokud adresát této písemnosti neprokáže opak.
Při doručování se použijí identifikační údaje obsažené u jednotlivých Stran v Objednávce a Potvrzení objednávky, ledaže některá ze Stran písemně oznámí druhé ze Stran identifikační údaje (zejm. e-mailovou adresu nebo adresu trv. pobytu či adresu sídla) jiné nebo tyto jiné údaje budou uvedené v obchodním rejstříku či jiném veřejném registru [zejm. veřejné rejstříky ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů či katastr nemovitostí ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů].
Rozhodné právo
Právní vztah založený Smlouvou podléhá právnímu řádu České republiky.
Smlouva je uzavírána jako kupní smlouva podle ustanovení § 2079 a násl. NOZ.
Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG), vyhlášené sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., na právní vztah založený Smlouvou je vyloučeno, a to s odkazem na ustanovení čl. 6 této úmluvy.
Použití právních předpisů
Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ (zejm. ustanovením § 2079 a násl. NOZ, v případě Spotřebitele též ve spojení s ustanovením § 1810 a násl. NOZ) a ostatními obecně závaznými právními předpisy (v případě Spotřebitele zejm. ZOS).

Řešení sporů
K soudnímu řešení sporů ze Smlouvy a v souvislosti s ní mezi Kupujícím a Prodávajícím je v prvním stupni místně příslušný Okresní soud v Karlových Varech, o čemž se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Strany dohodly uzavřením Smlouvy; to neplatí, je-li Kupujícím Spotřebitel.
K mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy a v souvislosti s ní mezi Spotřebitelem a Prodávajícím je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: podatelna@coi.cz.
Platnost a účinnost Smlouvy, změny Smlouvy, částečná neplatnost Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření (viz bod 2.1.3. VOP).
Smlouvu je možné měnit a zrušit pod sankcí neplatnosti pouze písemnou formou (viz ustanovení § 564 NOZ); jiná než písemná forma je vyloučena.
Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání (tj. Smlouvy), kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by
k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by Strana neplatnost včas (viz ustanovení § 576 NOZ). Strany se dohodly, že takovéto neplatné či nevynutitelné ujednání vzájemnou dohodou nahradí ujednáním platným a vynutitelným, které se svým obsahem bude nejvíce přibližovat významu nahrazeného ujednání, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů od okamžiku, kdy byla o možné neplatnosti či nevynutitelnosti takového ujednání prokazatelně informována poslední ze Stran.
Přílohy
Přílohou VOP jsou dokumenty, které obsahují úpravu práv a povinností Stran souvisejících s právy a povinnostmi Stran ze Smlouvy, zpravidla označené jako jejich příloha dostupné spolu s VOP na internetových stránkách Prodávajícího pod adresou https://www.artdesuisse.com/cz/ v sekci „Právní“.
Přílohou VOP je zejm. dokument, jehož obsahem je poučení pro Spotřebitele, reklamační řád, nebo informace o zpracování osobních údajů fyzických osob při provozování E-shopu.
Souhlas s VOP
Dokončením (odesláním) Objednávky Kupující vyjadřuje souhlas s VOP.

Účinnost VOP
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 22. 06. 2020.

 

České Puncovní Značky

Zvolte měnu